Dlaczego żywność ekologiczna?

21-03-2017

Co to jest żywność ekologiczna?

Żywność ekologiczna to żywność wysokiej jakości uzyskiwana z produktów roślinnych i zwierzęcych, które wytwarzane są w systemie gospodarstwa ekologicznego, czyli takiego w którym unika się stosowania nawozów sztucznych, pestycydów, regulatorów wzrostu i dodatków żywnościowych. Żywność ekologiczna nie tylko posiada lepszy, naturalny smak ponieważ jest pozbawiona m.in. wzmacniaczy smaku, lecz przede wszystkim jest bogata w substancje odżywcze, zawiera więcej witamin, minerałów i innych cennych składników niż produkty otrzymane w konwencjonalny sposób. Żywność ekologiczna jest produkowana bez organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz nie jest poddawana promieniowaniu jonizującemu. To są również produkty, których negatywne działanie na środowisko jest ograniczone lub całkowicie zlikwidowane.

W gospodarstwach ekologicznych prowadzona jest kontrola sposobu produkcji, a nie tylko produktu końcowego. Jakość produktów zależy zarówno od warunków środowiskowych, jak i od sposobu ich wytwarzania. W gospodarstwach ekologicznych m.in:

  • nie stosuje się syntetycznych środków ochrony roślin (pestycydów, fungicydów, herbicydów itd.), w celu zwalczania chorób, szkodników i chwastów wykorzystując w tym celu przede wszystkim prawidłowy płodozmian oraz metody biologiczne i agrotechniczne;
  • nie stosuje się wielohektarowych monokultur, za to prowadzi się uprawy na niewielkich poletkach, oddzielonych od siebie uprawami osłonowymi oraz barierami z drzew i krzewów dającymi schronienie naturalnym sprzymierzeńcom rolnika (ptakom i owadom zjadającym szkodniki) i poprawiających mikroklimat;
  • w terenie uprawnym pozostawia się zbiorniki i cieki wodne, a nawet buduje nowe zamiast stosowanej dotychczas totalnej melioracji;
  • powszechnie stosuje się nawozy zielone, szczególnie z roślin motylkowych co w połączeniu z kompostem, obornikiem i przy udziale wapnowania pozwala utrzymać strukturę i żyzność gleby na prawidłowym poziomie;
  • przygotowuje się siano i kiszonki zgodnie z prawidłowościami biologicznymi;
  • w odżywianiu zwierząt hodowlanych nie stosuje się substancji czynnych takich jak antybiotyki, hormony a stosowana pasza pochodzi z własnego gospodarstwa (o znanych właściwościach);
  • zwierzęta hoduje się w tak zwanym systemie ściółkowym w efekcie powstaje obornik, a nie gnojowica.

We współczesnym świecie, aby żywność przyczyniała się do naszego zdrowia musi mieć najwyższą biologiczną wartość, a takie surowce i produkty otrzymamy tylko z certyfikowanych upraw ekologicznych.

Tylko żywność uprawiana metodami ekologicznymi czy uzyskiwana ze zwierząt, które były hodowane w humanitarnych warunkach i żywione również „zdrową” paszą, może nam gwarantować, że nasz organizm przyswoi potrzebne mu składniki.

Jak oznakowana jest żywność ekologiczna?

Przedsiębiorcy wytwarzający i wprowadzający do obrotu produkty ekologiczne podlegają obowiązkowej certyfikacji oraz systemowi kontroli produkcji. Certyfikat zgodności wydawany jest przez upoważnioną jednostkę na okres 12 miesięcy. Jednostka taka przeprowadza kontrole, wydaje i cofa certyfikaty zgodności. Każda jednostka posiada swój własny numer identyfikacyjny.

W Polsce organem upoważniającym jednostki certyfikujące do przeprowadzenia kontroli oraz wydawania certyfikatów zgodności w zakresie rolnictwa ekologicznego jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast nadzór nad upoważnionymi jednostkami certyfikującymi oraz nad produkcją ekologiczną prowadzi Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Funkcjonowanie systemu kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym jest podstawowym gwarantem dla konsumenta, że środki spożywcze znajdujące się na rynku wyprodukowane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego i są wolne od zanieczyszczeń, takich jak: pozostałości środków ochrony roślin i hormonów, a podczas ich produkcji nie stosowano nawozów sztucznych i organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

Na całym świecie rośnie popyt na żywność wysokiej jakości, wyprodukowaną pod ścisłą kontrolą jednostek certyfikujących, czyli na żywność ekologiczną. Dlatego bardzo ważne było stworzenie i ujednolicenie wytycznych dotyczących znakowania tych produktów, aby ułatwić konsumentom ich rozpoznawanie. Oprócz zastosowania w oznakowaniu żywności terminów „BIO”, „EKO”, „ORGANIC” obowiązkowym oznaczeniem wyrobów wyprodukowanych metodami rolnictwa ekologicznego jest obecnie wspólnotowe logo produkcji ekologicznej.

W bezpośrednim sąsiedztwie logo powinien się znaleźć numer upoważnionej jednostki certyfikującej, której podlega dany producent oraz określenie rolnictwa.

Jeśli produkt posiada na etykiecie takie oznakowanie oznacza to, że producent spełnia wymagania ustawy o rolnictwie ekologicznym i posiada certyfikat uprawnionej jednostki certyfikującej oraz, że przynajmniej 95% składników zostało wyprodukowane metodami ekologicznymi, a produkty były nadzorowane podczas procesu produkcji i przygotowania zgodnie z przyjętymi, obowiązującymi wytycznymi.

Niestety Rygory związane z rolnictwem ekologicznym nie dotyczą produktów określanych jako „naturalne” lub „zdrowa żywność”. W tych przypadkach, tak naprawdę, nie ma ścisłej definicji tego słowa a co za tym idzie zasad dotyczących produkcji.

Dla kogo przeznaczona jest żywność ekologiczna?

Naturalne, ekologiczne produkty przeznaczone są dla nas wszystkich, bez względu na wiek, płeć czy stosowaną dietę. Produkty te są dla każdego i każdy powinien przekonać się o ich dobroczynnym działaniu. Żywność ekologiczną warto podawać przede wszystkim dzieciom.

Źródło: bioplanet.pl

/K/